Używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Robimy to, aby poprawić jakość przeglądania i wyświetlać spersonalizowane reklamy. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub wycofanie zgody może negatywnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje. Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Regulamin

Regulamin – zadanie.pl

 

Postanowienia ogólne


Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem serwisu Zadanie.pl (zwanym dalej serwisem). Każdy użytkownik ma obowiązek respektowania niniejszych postanowień.
Serwis zadanie.pl należy do firmy Rafał Bednarski Medialive, ul. Na Szaniec 6/58, 31-560 Kraków.

 

Usługi serwisu


Korzystanie z serwisu wymaga wcześniej rejestracji, która jest całkowicie bezpłatna.
Użytkownicy w ramach serwisu zadanie.pl mogą umieszczać i przechowywać następujące treści:
zadania do rozwiązania z różnych przedmiotów szkolnych
rozwiązania zadania


wszelkie wypracowania i prace tematyczne z dowolnego przedmiotu szkolnego
wypowiedzi Użytkowników

 

Zadania


Umieszczenie w serwisie zadań ma na celu uzyskanie rozwiązania od innego użytkownika. Zadanie powinno być sformułowano w sposób jasny i konkretny. Umieszczanie zadań i rozwiązań jest bezpłatne.


Użytkownik serwisu zgadza się na przechowywanie przez Administratora wiadomości, nawet jeśli użytkownik zaprzestał korzystania z serwisu.
Rozwiązanie zadania nie może stanowić wstawienie linka do innego serwisu. Wszelkie zadania wymagające obliczeń, winny zawierać stosowny tok liczenia, a nie jedynie wynik końcowy.


Wszelkie zadania i wypracowania mogą dotyczyć zagadnień z dowolnie wybranego przedmiotu szkolnego. Treści zadań mogą zostać usunięte przez moderatora serwisu.


Korzystanie z treści

 

Treści zamieszczone w serwisie są ogólnodostępne użytkownikom, którzy mogą z nich korzystać jedynie na własne potrzeby. W przypadku, gdy Treść stanowi przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego, Użytkownik może z niej korzystać w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z treści jest bezpłatne. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za dokonane przez siebie naruszenia cudzych praw autorskich lub pokrewnych do Treści umieszczonych w Serwisie.

 

Kontrola treści


Administrator serwisu ma prawo kontrolować treści umieszczone w serwisie przez użytkowników. Jeśli treść łamie ogólnie przyjęte normy, wówczas administrator ma prawo usunąć treść. Jednocześnie zaznacza się, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w serwisie i w przypadku naruszenia prawa, winę ponosi użytkownik.


Za treści niezgodne z prawem, uważa się:
treści o charakterze pornograficznym
treści o charakterze rasistowskim
treści obraźliwe, wulgarne

 

Polityka prywatności


Serwis gwarantuje ochronę danych osobowych, które udostępnili użytkownicy. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.

Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach oraz udostępnione:


odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług Serwisu w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu, 

innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 

 

Zakres przetwarzanych w Serwisie danych Użytkowników obejmuje następujące informacje: imiona i nazwiska, , adres email, adres pocztowy, płeć, datę urodzenia, numer telefonu, numer w systemie komunikacji Gadu-gadu, poziom nauki Użytkownika.

Podstawą prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru danych osobowych jest zgoda Użytkowników, których dane dotyczą, oraz wskazane wyżej przepisy prawa.

Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak – w odniesieniu do niektórych danych - konieczny do realizacji usług Serwisu.. Dane są udostępniane Administratorowi na etapie rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Użytkownikom przysługuje prawo:


dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usług Serwisu, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych; uprawnienia te Użytkownik realizuje w drodze uzupełnienia oraz przesłania drogą elektroniczną odpowiedniego formularza aktualizacyjnego,  żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pomimo zakończenia korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub niezbędne:
do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usługi, w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Serwisu przetwarzane są także dane eksploatacyjne, w tym dotyczące numeru IP komputera Użytkownika, na którym zapisywane są pliki cookie, umożliwiające łatwiejsze korzystanie z Serwisu.

W ramach profilu Użytkownika, otrzymanego przez każdego Użytkownika po zarejestrowaniu się w Serwisie, pozostałym Użytkownikom udostępnione są następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, numer w komunikatorze Gadu-Gadu, data rejestracji Użytkownika w Serwisie, data ostatniego logowania Użytkownika w Serwisie, poziom nauki Użytkownika.
Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie danych osobowych, kierowane do Serwisu drogą e-mailową za pomocą formularza formularza na stronie: http://zadane.pl/kontakt, Administrator odpowiada na podany w formularzu email w możliwie najszybszym terminie.


Odpowiedzialność Administratora


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,
działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu oraz
naruszenia przez Użytkowników cudzych praw w związku z korzystaniem z Serwisu – w szczególności gdy udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania lub udostępniania przez Użytkowników Treści Administrator nie wie o bezprawnym charakterze tychże Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do wskazanych Treści.
wypłacalność Użytkowników,
zgodność umieszczonych przez Użytkowników Treści z zasadami wiedzy z danego przedmiotu szkolnego, którego Treści te dotyczą,
działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z usług Serwisu,
działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z usług Serwisu,
wadliwe działanie Serwisu spowodowane siłą wyższą.
Niezależnie od powyższego Administrator w miarę możliwości dba o odpowiedni poziom merytoryczny Serwisu, w tym umieszczanych w nim Treści oraz reklam.

W razie stwierdzenia naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Administratorowi przysługuje prawo zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie, w tym blokady konta nieuczciwego Użytkownika i jego wyrejestrowania z Serwisu. Administrator oświadcza jednak, że niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji legalności działania Użytkowników, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza cudzych praw. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.

Administrator ma prawo zmienić regulamin, o czym zostaną poinformowani użytkownicy.AEGEE - Logo
...