Używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Robimy to, aby poprawić jakość przeglądania i wyświetlać spersonalizowane reklamy. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub wycofanie zgody może negatywnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje. Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Opisz wilka po angielski charaterystyka itp i napisz to po polsku

Autor: UpadekSetarif, 2011-02-21 15:13:12
Dodaj do:
Opisz wilka po angielski charaterystyka itp i napisz to po polsku

Rozwiązania (3)

Autor: adzicha
6
dodano: 2011-03-13 19:33:25
po polsku:
Wilk, wilk szary (Canis lupus) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), zamieszkującego lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry Eurazji i Ameryki Północnej. Potrzebuje, jako gatunek o skłonnościach terytorialnych, dużych przestrzeni. Zwykle terytorium zajmowane przez watahę to 100-300 km²[3], ale wielkość ta zależy od dostępności pokarmu i terenu. Może występować współużytkowanie części terenu przez dwie konkurujące watahy[4]. Wilk jest wytrwałym wędrowcem, jest w stanie w dobę pokonać dystans kilkudziesięciu kilometrów. W poszukiwaniu partnerki samiec potrafi w ciągu 2 tygodni przebyć ponad 600 km[5].

Stada wilków liczą do 20 osobników, zwykle jednak są znacznie mniej liczne, będąc grupą rodzinną składającą się z pary rodzicielskiej, młodych i ewentualnie części wilków z poprzedniego miotu. Watahy mają ściśle określoną hierarchię wewnętrzną. Wilki mają rozwinięty system komunikowania się przy pomocy mowy ciała, odgłosów oraz przy użyciu substancji chemicznych – feromonów i własnych odchodów (znakowanie).

Żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami kopytnymi (jelenie, dziki, sarny), nie gardząc mniejszymi zwierzętami czy padliną, a jeśli stado jest duże, wspólnie polują także na większe ssaki lub ich stada. W sprzyjających warunkach chętnie zjadają ryby[6]. Przy braku pożywienia, lub w okresie wychowywania młodych, zdarza im się atakować zwierzęta hodowlane.

Dawniej wilki były szeroko rozprzestrzenione, lecz ekspansja człowieka wpłynęła na ograniczenie ich populacji. Obecnie w większości państw objęto je ochroną gatunkową. Podejmuje się próby reintrodukcji tego gatunku, na najszerszą skalę w USA, ale także w Europie.

Wilk od początku był i jest nadal obecny w ludzkiej kulturze. Na ogół w kontekście negatywnym, jako drapieżca, zabójca lub wcielone zło, wzbudzające powszechny lęk. Z drugiej strony, podziwiana jest wilcza niezależność, siła i wytrwałość. Ostatnio, na skutek wzrostu świadomości ekologicznej, postrzeganie wilka ulega stopniowej poprawie. Miejsce strachu zaczyna zajmować zrozumienie jego roli w ekosystemie.


po ang:
Grey wolf (Canis lupus) - a predatory mammal species of the family Canidae (Canidae), which inhabits forests, plains, wetlands and mountains of Eurasia and North America. Needs, as a species of territorial tendencies, a large area. Typically, the territory occupied by a pack of 100-300 km ² [3], but this figure depends on the availability of food and land. There may be a part of the site sharing by two competing gangs [4]. The wolf is a tireless wanderer, is able to cover a distance of dozens of daily miles. In search of a male can mate over two weeks to travel over 600 km [5].

Wolves are up to 20 individuals, but typically are much less numerous, as a family group consisting of parental couples, young and possibly part of the wolves from the previous litter. Packs have a clearly defined internal hierarchy. Wolves have a developed system of communication through body language, sounds, and using chemicals - pheromones and their own excrement (marking).

They feed mainly on large and medium-sized hoofed mammals (deer, wild boar, roe deer), do not disdain the smaller animals, or carrion, and if the herd is large, also commonly hunted large mammals or their flocks. Under favorable conditions willingly eat fish [6]. In the absence of food, or during the rearing of young, sometimes they attack livestock.

Historically, wolves were widespread, but the expansion of man caused a reduction in their populations. Currently, most of them were protected species. Is attempted reintroduction of this species, the most widespread in the U.S. but also in Europe.

Wolf from the beginning was and still is present in human culture. In general, in the context of the negative, as a predator, the killer or evil incarnate, which have a common fear. On the other hand, admired a wolf-like independence, strength and perseverance. Recently, due to increased environmental awareness, perception of the wolf is gradually improving. Place an understanding of fear is starting to address its role in the ecosystem.
Autor: Melka11
5
dodano: 2013-03-18 16:21:51

angielskipolskiniemieckiWykryj językPrzetłumacz tekst lub stronę internetową
Wilk, wilk szary (Canis lupus) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), zamieszkującego lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry Eurazji i Ameryki Północnej. Potrzebuje, jako gatunek o skłonnościach terytorialnych, dużych przestrzeni. Zwykle terytorium zajmowane przez watahę to 100-300 km²[3], ale wielkość ta zależy od dostępności pokarmu i terenu. Może występować współużytkowanie części terenu przez dwie konkurujące watahy[4]. Wilk jest wytrwałym wędrowcem, jest w stanie w dobę pokonać dystans kilkudziesięciu kilometrów. W poszukiwaniu partnerki samiec potrafi w ciągu 2 tygodni przebyć ponad 600 km[5].

Stada wilków liczą do 20 osobników, zwykle jednak są znacznie mniej liczne, będąc grupą rodzinną składającą się z pary rodzicielskiej, młodych i ewentualnie części wilków z poprzedniego miotu. Watahy mają ściśle określoną hierarchię wewnętrzną. Wilki mają rozwinięty system komunikowania się przy pomocy mowy ciała, odgłosów oraz przy użyciu substancji chemicznych – feromonów i własnych odchodów (znakowanie).

Żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami kopytnymi (jelenie, dziki, sarny), nie gardząc mniejszymi zwierzętami czy padliną, a jeśli stado jest duże, wspólnie polują także na większe ssaki lub ich stada. W sprzyjających warunkach chętnie zjadają ryby[6]. Przy braku pożywienia, lub w okresie wychowywania młodych, zdarza im się atakować zwierzęta hodowlane.

Dawniej wilki były szeroko rozprzestrzenione, lecz ekspansja człowieka wpłynęła na ograniczenie ich populacji. Obecnie w większości państw objęto je ochroną gatunkową. Podejmuje się próby reintrodukcji tego gatunku, na najszerszą skalę w USA, ale także w Europie.

Wilk od początku był i jest nadal obecny w ludzkiej kulturze. Na ogół w kontekście negatywnym, jako drapieżca, zabójca lub wcielone zło, wzbudzające powszechny lęk. Z drugiej strony, podziwiana jest wilcza niezależność, siła i wytrwałość. Ostatnio, na skutek wzrostu świadomości ekologicznej, postrzeganie wilka ulega stopniowej poprawie. Miejsce strachu zaczyna zajmować zrozumienie jego roli w ekosystemie.Język oryginału: polski
Wpisz tekst lub adres witryny albo przetłumacz dokument.
Anuluj

Przykład użycia „”:przetłumaczone automatycznie przez GooglepolskiangielskiniemieckiWolf, gray wolf (Canis lupus) - a predatory mammal species of the family Canidae (Canidae), inhabits the forests, plains, wetlands and mountains of Eurasia and North America. Needs, as a species of territorial tendencies, large space. Usually, the territory occupied by a pack of 100-300 km ² [3], but the amount is dependent on the availability of food and the land. There may be a share of the land by two competing gangs. [4] Wolf is a tireless wanderer is able to cover the distance in the day tens of kilometers. In search of a male partner can within 2 weeks to travel more than 600 km [5].

Wolves are up to 20 individuals, usually, however, are much less numerous, being a family group consisting of a pair of parental and possibly the young wolves from a previous litter. Gangs are well-defined internal hierarchy. Wolves have developed a system to communicate with body language, sounds, and using chemicals - pheromones and their droppings (marking).

They feed mainly on large and medium-sized hoofed mammals (deer, wild boar, deer), not disdaining smaller animals, or carrion, and if the flock is large, also commonly hunt large mammals or their flocks. Under favorable conditions willingly eat fish [6]. In the absence of food, or during the rearing of young, sometimes they attack livestock.

Historically, wolves were widespread, but human expansion contributed to the reduction of their population. Currently, in most countries, it consisted of species protection. Attempts are made to reintroduce this species, the most widespread in the U.S. but also in Europe.

Wolf from the beginning was, and is still present in human culture. In general, in the context of a negative, as a predator, the killer or evil incarnate, of very common fear. On the other hand, is admired wolf independence, strength and endurance. Recently, as a result of increased environmental awareness, the perception of the wolf is gradually improving. Fear begins to take place to understand its role in the ecosystem.. Ty to ze słownika polsko-angielskiego .. Więc uzyj tego ponieważ napracowałam się nad tym pisaniem !
Autor: Melka11
5
dodano: 2013-03-18 16:21:56

angielskipolskiniemieckiWykryj językPrzetłumacz tekst lub stronę internetową
Wilk, wilk szary (Canis lupus) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), zamieszkującego lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry Eurazji i Ameryki Północnej. Potrzebuje, jako gatunek o skłonnościach terytorialnych, dużych przestrzeni. Zwykle terytorium zajmowane przez watahę to 100-300 km²[3], ale wielkość ta zależy od dostępności pokarmu i terenu. Może występować współużytkowanie części terenu przez dwie konkurujące watahy[4]. Wilk jest wytrwałym wędrowcem, jest w stanie w dobę pokonać dystans kilkudziesięciu kilometrów. W poszukiwaniu partnerki samiec potrafi w ciągu 2 tygodni przebyć ponad 600 km[5].

Stada wilków liczą do 20 osobników, zwykle jednak są znacznie mniej liczne, będąc grupą rodzinną składającą się z pary rodzicielskiej, młodych i ewentualnie części wilków z poprzedniego miotu. Watahy mają ściśle określoną hierarchię wewnętrzną. Wilki mają rozwinięty system komunikowania się przy pomocy mowy ciała, odgłosów oraz przy użyciu substancji chemicznych – feromonów i własnych odchodów (znakowanie).

Żywią się głównie średniej i dużej wielkości ssakami kopytnymi (jelenie, dziki, sarny), nie gardząc mniejszymi zwierzętami czy padliną, a jeśli stado jest duże, wspólnie polują także na większe ssaki lub ich stada. W sprzyjających warunkach chętnie zjadają ryby[6]. Przy braku pożywienia, lub w okresie wychowywania młodych, zdarza im się atakować zwierzęta hodowlane.

Dawniej wilki były szeroko rozprzestrzenione, lecz ekspansja człowieka wpłynęła na ograniczenie ich populacji. Obecnie w większości państw objęto je ochroną gatunkową. Podejmuje się próby reintrodukcji tego gatunku, na najszerszą skalę w USA, ale także w Europie.

Wilk od początku był i jest nadal obecny w ludzkiej kulturze. Na ogół w kontekście negatywnym, jako drapieżca, zabójca lub wcielone zło, wzbudzające powszechny lęk. Z drugiej strony, podziwiana jest wilcza niezależność, siła i wytrwałość. Ostatnio, na skutek wzrostu świadomości ekologicznej, postrzeganie wilka ulega stopniowej poprawie. Miejsce strachu zaczyna zajmować zrozumienie jego roli w ekosystemie.Język oryginału: polski
Wpisz tekst lub adres witryny albo przetłumacz dokument.
Anuluj

Przykład użycia „”:przetłumaczone automatycznie przez GooglepolskiangielskiniemieckiWolf, gray wolf (Canis lupus) - a predatory mammal species of the family Canidae (Canidae), inhabits the forests, plains, wetlands and mountains of Eurasia and North America. Needs, as a species of territorial tendencies, large space. Usually, the territory occupied by a pack of 100-300 km ² [3], but the amount is dependent on the availability of food and the land. There may be a share of the land by two competing gangs. [4] Wolf is a tireless wanderer is able to cover the distance in the day tens of kilometers. In search of a male partner can within 2 weeks to travel more than 600 km [5].

Wolves are up to 20 individuals, usually, however, are much less numerous, being a family group consisting of a pair of parental and possibly the young wolves from a previous litter. Gangs are well-defined internal hierarchy. Wolves have developed a system to communicate with body language, sounds, and using chemicals - pheromones and their droppings (marking).

They feed mainly on large and medium-sized hoofed mammals (deer, wild boar, deer), not disdaining smaller animals, or carrion, and if the flock is large, also commonly hunt large mammals or their flocks. Under favorable conditions willingly eat fish [6]. In the absence of food, or during the rearing of young, sometimes they attack livestock.

Historically, wolves were widespread, but human expansion contributed to the reduction of their population. Currently, in most countries, it consisted of species protection. Attempts are made to reintroduce this species, the most widespread in the U.S. but also in Europe.

Wolf from the beginning was, and is still present in human culture. In general, in the context of a negative, as a predator, the killer or evil incarnate, of very common fear. On the other hand, is admired wolf independence, strength and endurance. Recently, as a result of increased environmental awareness, the perception of the wolf is gradually improving. Fear begins to take place to understand its role in the ecosystem.. Ty to ze słownika polsko-angielskiego .. Więc uzyj tego ponieważ napracowałam się nad tym pisaniem !
Dodaj rozwiązanie
AEGEE - Logo
...